پتو تک نفره معمولی

شستشو و اتو

150000ریال

پتو تک نفره گلبافت

شستشو و اتو

180000ریال

پتو 2 نفره معمولی

شستشو و اتو

200000ریال

پتو 2 نفره گلبافت

شستشو و اتو

250000ریال

پتو بچگانه

شستشو و اتو

100000ریال

پتو مسافرتی

شستشو و اتو

100000ریال

تشک

شستشو و اتو

250000ریال

پرده تور یا حریر

شستشو

15000ریال

اتو

10000ریال

شستشو و اتو

25000ریال

پشت پرده ای

شستشو

10000ریال

اتو

10000ریال

شستشو و اتو

20000ریال

پرده پارچه ای نخی

شستشو

15000ریال

اتو

10000ریال

شستشو و اتو

25000ریال

پرده مخملی یا ابریشم

شستشو

20000ریال

اتو

20000ریال

شستشو و اتو

40000ریال

پرده ساتن

شستشو

15000ریال

اتو

10000ریال

شستشو و اتو

25000ریال

پرده زبرا

شستشو

60000ریال

اتو

30000ریال

شستشو و اتو

90000ریال

روتختی معمولی

شستشو و اتو

200000ریال

روتختی کار شده

شستشو و اتو

300000ریال

ملحفه کوچک

شستشو

40000ریال

اتو

40000ریال

شستشو و اتو

80000ریال

ملحفه بزرگ

شستشو

60000ریال

اتو

60000ریال

شستشو و اتو

120000ریال

لحاف معمولی

شستشو و اتو

250000ریال

لحاف پنبه کوچک

شستشو و اتو

200000ریال

لحاف پنبه بزرگ

شستشو

250000ریال

رومیزی معمولی 4تا6 نفره

شستشو

100000ریال

اتو

50000ریال

شستشو و اتو

150000ریال

رومیزی ترمه بزرگ

شستشو

100000ریال

اتو

100000ریال

شستشو و اتو

200000ریال

رومیزی ترمه کوچک

شستشو

80000ریال

اتو

40000ریال

شستشو و اتو

120000ریال

رومیزی ترمه سرمه دوزی شده

شستشو

100000ریال

اتو

100000ریال

شستشو و اتو

200000ریال

رومیزی کارشده

شستشو

100000ریال

اتو

100000ریال

شستشو و اتو

200000ریال

رومیزی معمولی بزرگ

شستشو

80000ریال

اتو

70000ریال

شستشو و اتو

150000ریال

حوله تن پوش

شستشو

80000ریال

اتو

60000ریال

شستشو و اتو

140000ریال

حوله استخری

شستشو

80000ریال

شستشو و اتو

80000ریال

حوله دستی

شستشو

40000ریال

شستشو و اتو

40000ریال

پیشبند

شستشو

40000ریال

شستشو و اتو

40000ریال

بالشت کوچک

شستشو

60000ریال

شستشو و اتو

60000ریال

بالشت بزرگ

شستشو

80000ریال

شستشو و اتو

80000ریال

بالشت پر

شستشو

100000ریال

شستشو و اتو

100000ریال

روبالشی

شستشو

20000ریال

اتو

20000ریال

شستشو و اتو

40000ریال

کوسن

شستشو

50000ریال

شستشو و اتو

50000ریال

روفرشی 6 متری

شستشو

150000ریال

شستشو و اتو

150000ریال

روفرشی9 متری

شستشو

200000ریال

شستشو و اتو

200000ریال

روفرشی 12 متری

شستشو

250000ریال

شستشو و اتو

250000ریال

کاور مبل تک نفره

شستشو

80000ریال

اتو

40000ریال

شستشو و اتو

120000ریال

کاور مبل 3 نفره

شستشو

200000ریال

اتو

100000ریال

شستشو و اتو

300000ریال

کاور مبل 7 نفره

شستشو

300000ریال

اتو

150000ریال

شستشو و اتو

450000ریال

پادری

شستشو

50000ریال

شستشو و اتو

50000ریال

آباژور کوچک

شستشو

60000ریال

شستشو و اتو

60000ریال

آباژور بزرگ

شستشو

100000ریال

شستشو و اتو

100000ریال
پتو تک نفره معمولی

شستشو و اتو

150000ریال
پتو تک نفره گلبافت

شستشو و اتو

180000ریال
پتو 2 نفره معمولی

شستشو و اتو

200000ریال
پتو 2 نفره گلبافت

شستشو و اتو

250000ریال
پتو بچگانه

شستشو و اتو

100000ریال
پتو مسافرتی

شستشو و اتو

100000ریال
تشک

شستشو و اتو

250000ریال
پرده تور یا حریر

شستشو

15000ریال

اتو

10000ریال

شستشو و اتو

25000ریال
پشت پرده ای

شستشو

10000ریال

اتو

10000ریال

شستشو و اتو

20000ریال
پرده پارچه ای نخی

شستشو

15000ریال

اتو

10000ریال

شستشو و اتو

25000ریال
پرده مخملی یا ابریشم

شستشو

20000ریال

اتو

20000ریال

شستشو و اتو

40000ریال
پرده ساتن

شستشو

15000ریال

اتو

10000ریال

شستشو و اتو

25000ریال
پرده زبرا

شستشو

60000ریال

اتو

30000ریال

شستشو و اتو

90000ریال
روتختی معمولی

شستشو و اتو

200000ریال
روتختی کار شده

شستشو و اتو

300000ریال
ملحفه کوچک

شستشو

40000ریال

اتو

40000ریال

شستشو و اتو

80000ریال
ملحفه بزرگ

شستشو

60000ریال

اتو

60000ریال

شستشو و اتو

120000ریال
لحاف معمولی

شستشو و اتو

250000ریال
لحاف پنبه کوچک

شستشو و اتو

200000ریال
لحاف پنبه بزرگ

شستشو

250000ریال
رومیزی معمولی 4تا6 نفره

شستشو

100000ریال

اتو

50000ریال

شستشو و اتو

150000ریال
رومیزی ترمه بزرگ

شستشو

100000ریال

اتو

100000ریال

شستشو و اتو

200000ریال
رومیزی ترمه کوچک

شستشو

80000ریال

اتو

40000ریال

شستشو و اتو

120000ریال
رومیزی ترمه سرمه دوزی شده

شستشو

100000ریال

اتو

100000ریال

شستشو و اتو

200000ریال
رومیزی کارشده

شستشو

100000ریال

اتو

100000ریال

شستشو و اتو

200000ریال
رومیزی معمولی بزرگ

شستشو

80000ریال

اتو

70000ریال

شستشو و اتو

150000ریال
حوله تن پوش

شستشو

80000ریال

اتو

60000ریال

شستشو و اتو

140000ریال
حوله استخری

شستشو

80000ریال

شستشو و اتو

80000ریال
حوله دستی

شستشو

40000ریال

شستشو و اتو

40000ریال
پیشبند

شستشو

40000ریال

شستشو و اتو

40000ریال
بالشت کوچک

شستشو

60000ریال

شستشو و اتو

60000ریال
بالشت بزرگ

شستشو

80000ریال

شستشو و اتو

80000ریال
بالشت پر

شستشو

100000ریال

شستشو و اتو

100000ریال
روبالشی

شستشو

20000ریال

اتو

20000ریال

شستشو و اتو

40000ریال
کوسن

شستشو

50000ریال

شستشو و اتو

50000ریال
روفرشی 6 متری

شستشو

150000ریال

شستشو و اتو

150000ریال
روفرشی9 متری

شستشو

200000ریال

شستشو و اتو

200000ریال
روفرشی 12 متری

شستشو

250000ریال

شستشو و اتو

250000ریال
کاور مبل تک نفره

شستشو

80000ریال

اتو

40000ریال

شستشو و اتو

120000ریال
کاور مبل 3 نفره

شستشو

200000ریال

اتو

100000ریال

شستشو و اتو

300000ریال
کاور مبل 7 نفره

شستشو

300000ریال

اتو

150000ریال

شستشو و اتو

450000ریال
پادری

شستشو

50000ریال

شستشو و اتو

50000ریال
آباژور کوچک

شستشو

60000ریال

شستشو و اتو

60000ریال
آباژور بزرگ

شستشو

100000ریال

شستشو و اتو

100000ریال